Твоят час

Публикувана на Понеделник, 30 Октомври 2017

 

Анкетна карта за мнението на учениците за участието им в проекта "Твоят час"

→ Анкетна карта за родителите на ученици, участвали в проекта "Твоят час"

→ Анкетна карта за член на съвета "Твоят час"


Проект BG05M2OP001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)" – фаза 1, финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Адрес в интернет: http://tvoiatchas.mon.bg

                                                                                            


Учебна 2017/2018 година

Заповед № 633/14.09.2017 г. на директора на ОУ "Димитър Матевски" гр. Меричлери за утвърждаване на Училищен механизъм

Приложение № 2 Заявление и декларация за информирано съгласие

Приложение № 4 Анкетна карта

Приложение № 5 Индивидуална образователна карта

Заповед № 141/30.10.2017 г. на директора на ОУ "Димитър Матевски" гр. Меричлери за определяне на групите по проекта

Дейности по проект "Твоят час" през учебната 2017/2018 година

Училищна програма на ОУ "Димитър Матевски" гр. Меричлери по проект "Твоят час" за учебната 2017/2018 година

Публичност по проект "Твоят час"

Училищен механизъм за идентифициране на извънкласните дейности по проекта за учебната 2017/2018 година   


Учебна 2016/2017 година

Заповед № РД 09-1072/10.08.2016 г. за определяне на училищата, които да участват по проекта                         Представяне на проекта

 Стартиране на проекта - указания и анкетна карта

 (писмо с изх. N 9105-265/31.08.2016 г. на Диян Стаматов - Заместник-министър на образованиeто и науката)

→ Заповед № 504/12.09.2016 г. на директора на ОУ "Димитър Матевски" гр. Меричлери

Училищен механизъм за идентифициране на извънкласните дейности по проекта за учебната 2016/2017 година

→ Заявление и декларация

→ Анкетна карта

→ Индивидуална образователна карта

Изисквания към вида на извънкласните дейности, включени в училищната програма "Твоят час" и финансирането им

Училищна програма на ОУ "Димитър Матевски" гр. Меричлери по проект "Твоят час"

→ Инструкция за изпълнение на дейностите по проекта

Заповед № 72/07.10.2016 г. на директора на ОУ "Димитър Матевски" гр. Меричлери   

→ Списък на дейностите, реализирани през учебната 2016/2017 година