BG051PO001-3.1.06

Публикувана на Сряда, 19 Юли 2017

 

 Училищната програма на ОУ „Димитър Недялков Матевски” гр. Меричлери е разработена в съответствие с Рамковата програма за целодневна организация на учебния процес на основание заповед РД 09-1809/09.12.2011 г. на Министъра на образованието, младежта и науката за определяне на средищните училища в Република България и извършване на разходи по одобрен Проект BG051PO001-3.1.06 по ОП РЧР „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес"; т. 6.8. от Инструкция за изпълнение и отчитане на дейностите по целодневната организация на учебния процес в средищните училища, утвърдена със заповед РД 09-116 / 27.01.2012 г. на Министъра на образованието, младежта и науката; Стратегия за развитие на училището; училищни правилници и нормативни документи. Редът, условията и начинът на сформирането и орган изирането на полуинтернатните групп в училището се осъществява съгласно ППЗНП; Наредба 3/2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета и Наредба 7/2000 г. за определяне на броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите звена. Целта на програмата е да се конкретизират условията и редът за провеждане на целодневната организация на учебния процес за учениците от I до V клас в ОУ „Димитър Матевски с оглед подобряване на качеството на образованието. Специфичните цели са: 1.3.1. Повишаване качеството на образователно-възпитателния процес чрез насърчаване развитието на ключови компетентности, творчески способности и умения за живот, необходими на учениците в съвременното общество при зачитане интересите, съобразно възможностите и възрастовите им особености; 1.3.2.    Създаване на възможности за успешно преминаване в следващ клас и в следващ етап или степен на образование и ограничаване рисковете за отпадане от училище  поради  затруднения   в  усвояването  на  учебното  съдържание; 1.3.3.    Повишаване мотивацията на учениците, учителите и на заинтересованите страни от прилагане на модела „целодневна организация на учебния процес”; 1.3.4.    Създаване стимулираща детското развитие предметно-пространствена интерактивна среда, съответстваща на неговата индивидуалност и стил на учене,   модел   и   темп   на   растеж   и   специфичната   му   семейна   среда1.3.5.    Създаване на предпоставки за общуване и опознаване между деца от различии социални, етнически и културни общности чрез специално подбрани дейности,    включени    в   целодневната   организация    на   учебния    процес; 1.3.6.    Уважение към индивидуалните различия на децата - стил на възприемане и учене, темп на работа, темперамент, потребности и интереси. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА:

1.    Повишено качеството на образователно-възпитателния процес;

2. Социализация на учениците за развитие на умения за работа в екип и изграждане на положителна нагласа към образованието;

 3. Обновена материално-техническа база и осигурени материали и консумативи за работа и обучение;

 4.    Осигурени възможности за общуване, опознаване и изява на деца от различии социални, етнически и културни общности чрез позитивно въздействие върху личността на ученика и включване във всекидневна мултикултурна и конкурентна среда при упражняване както на учебни, така и на спортни, развиващи, възпитаващи дейности и занимания по интереси;

5.    Осъвременен литературен фонд и осигурени образователни и занимателни игри;

6.    Изградени умения за планиране и осмисляне на познавателния процес, развити и усъвършенствани знания и умения, свързани с изграждането на естетически вкус и интерес към изкуството;

7. Участие на учениците в различии училищни, регионални и национални състезания, конкурси, изложби;

8. Засилен интерес от страна на ученици и родители към целодневната организация на учебния процес.

  ПУБЛИЧНОСТ ПО ПРОЕКТА

- БАБА МАРТА И ПРОЛЕТНО НАСТРОЕНИЕ 2015   
  - Денят на розовата фланелка в СНИМКИ   - Седмица на здравословното хранене

- Свети Валентин    - 10 февруари - Ден за безопасен интернет

- КОЛЕДА   - Световен ден за борба със СПИН  - ГАЛЕРИЯ Дейности по интереси

- Ден на народните будители