Подкрепа за успех

Публикувана на Вторник, 20 Октомври 2020

През учебната 2018/2019 година в ОУ „Димитър Матевски“ град Меричлери стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.


Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.
Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

 ОУ „Димитър Матевски град Меричлери  и през 2019/2020 и 2020/2021 учебна година продължи работа по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система. Целта е с допълнителните обучения по проекта да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система – да е не повече от 1,45 % от всички деца, както и повторното включване в образователния процес. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски. В OУ „Димитър Н. Матевски“ - град Меричлери са формирани 7 групи за допълнително обучение по предметите за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски.

 Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас.

 Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.


 

ПРОТОКОЛ № 1 от 28.09.2020 г. на комисия за избор на "Образователен медиатор"


 

 
 

Изпълнението на проекта през учебната 2020/2021 година:

-> Въпросник за събиране на информация (Начален етап на образование, I клас)

-> Въпросник за събиране на информация (Начален етап на образование, II - IV клас)

-> Въпросник за събиране на информация (Степен на образование: основна и средна, V - VIII клас)

Приложение № 1 - Карта за участие

Приложение № 2 - Индивидуална карта на ученика

Приложение № 3 - Декларация за информираност и съгласие

          Приложение № 4 - Заявление за участие и декларация за информирано съгласие

Приложение № 5 - Присъствен списък групови дейности по кариерно ориентиране

Приложение № 8 - Присъствен списък

         ПИСМО № 9105-287/ 03.09.2020 г. на Министъра на образованието и науката относно изпълнение на дейностите

         ЗАПОВЕД № 110 от 20.10.2020 г. на директора на училището

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ по групи към Заповед № 110/20.10.2020 г.


 OУ „Димитър Н. Матевски“ - град Меричлери   и през 2019/2020 учебна година ще продължи работа по проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система. Целта е с допълнителните обучения по проекта да намалее делът на преждевременно напусналите образователната система – да е не повече от 1,45 % от всички деца, както и повторното включване в образователния процес. Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование. Предвижда се допълнително обучение за децата по предмети за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски. В OУ „Димитър Н. Матевски“ - град Меричлери са формирани 7 групи за допълнително обучение по предметите за превенция на затруднения или за преодоляване на системни пропуски.

Предвижда се и кариерно ориентиране за ученици от V до VII клас.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Изпълнението на проекта през учебната 2019/2020 година:

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ по групи към Заповед № 75/01.10.2019 г.

Приложение № 1 - Карта за участие

Приложение № 2 - Индивидуална карта на ученика

Приложение № 3 - Декларация за информираност и съгласие

          Приложение № 4 - Заявление за участие и декларация за информирано съгласие

Приложение № 5 - Присъствен списък групови дейности по кариерно ориентиране

Приложение № 8 - Присъствен списък


В OУ „Димитър Н. Матевски“ - град Меричлери  през втори срок на 2018/2019 учебна година стартира новият проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката. Той е насочен към  ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Изпълнението на проекта през учебната 2018/2019 година:

         ЗАПОВЕД № 431 от 30.04.2019 г. на директора на училището

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ по групи към Заповед № 431/30.04.2019 г.

Приложение 1 - Индивидуална карта на ученика

Приложение 2 - Програма и график на допълнителното обучение по ...

Приложение 3 - Удостоверение на ученик