Нормативни документи

Публикувана на Понеделник, 16 Септември 2019

План за дейностите на Педагогическия съвет през учебната 2019/2020 година

План за Квалификационната дейност през 2019/2020 учебна година

→ Система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари за учебната 2019/2020 година

→ Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране 2019/2020 учебна година

→ Правилник за дейността на училището 2019/2020 учебна година

→ Училищни учебни планове за учениците от: І-ви клас, ІІ-ри клас, III-ти клас, IV-ти клас, V-ти клас, VI-ти клас и VІI-ми клас през учебната 2019/2020 година

→ Форми на обучение през 2019/2020 учебна година

→ Годишен план за дейността на училището 2019/2020 учебна година

→ Мерки за повишаване качеството на образованието 2019/2020 учебна година

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2019/2020 учебна година 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2019/2020 учебна година

→ Занимания по интереси през 2019/2020 учебна година

→ Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2019/2020 учебна година

→ Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за учебната 2019/2020 година

→ Правилник БУВОТ за учебната 2019/2020 година

План за Безопасност на движението по пътищата /БДП/ през 2019/2020 учебна година

Режим на обучение през 2019/2020 учебна година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз през 2019/2020 учебна година

Етичен кодекс 2019/2020 учебна година


 

План за дейностите на Педагогическия съвет през учебната 2017/2018 година

План за Квалификационната дейност през 2017/2018 учебна година

→ Система за взаимодействие между учителите, учениците и техните лични лекари за учебната 2017/2018 година

→ Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране 2017/2018 учебна година

→ Правилник за дейността на училището 2017/2018 учебна година

→ Училищни учебни планове за учениците от: І-ви клас, ІІ-ри класV-ти клас и VІ-ти клас 2017/2018 учебна година

→ Форми на обучение през 2017/2018 учебна година

→ Годишен план за дейността на училището 2017/2018 учебна година

→ Мерки за повишаване качеството на образованието 2017/2018 учебна година

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2017/2018 учебна година 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2017/2018 учебна година

→ Занимания по интереси през 2017/2018 учебна година

→ Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2017/2018 учебна година

→ Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за учебната 2017/2018 година

Правилник БУВОТ за учебната 2017/2018 година

План за квалификационната дейност през учебната 2017/2018 година

План за Безопасност на движението по пътищата /БДП/ през 2017/2018 учебна година

Режим на обучение през 2017/2018 учебна година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз през 2017/2018 учебна година

Етичен кодекс 2017/2018 учебна година 

→ Стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране 2016/2017 учебна година

Правилник за дейността на училището 2016/2017 учебна година

→ Училищни учебни планове за учениците от: І-ви клас и V-ти клас 2016/2017 учебна година

→ Форми на обучение през 2016/2017 учебна година

→ Годишен план за дейността на училището 2016/2017 учебна година

→ Мерки за повишаване качеството на образованието 2016/2017 учебна година

Програма за превенция на ранното напускане на училище 2016/2017 учебна година 

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи 2016/2017 учебна година

→ Занимания по интереси през 2016/2017 учебна година

→ Годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден 2016/2017 учебна година

→ Спортни дейности от определените по чл. 92, ал. 1 от ЗПУО за учебната 2016/2017 година

Правилник БУВОТ за учебната 2016/2017 година

План за квалификационната дейност през 2016/2017 учебна година

План за Безопасност на движението по пътищата /БДП/ през 2016/2017 учебна година

Режим на обучение през 2016/2017 учебна година

Механизъм за противодействие на училищния тормоз през 2016/2017 учебна година

Етичен кодекс 2016/2017 учебна година